Schoolraad

De schoolraad is een verplicht overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leraren, lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema’s met de directie en het schoolbestuur.

De schoolraad wordt samengesteld voor een periode van 4 jaar. In haar huishoudelijk reglement wordt beschreven hoe de raad wordt samengesteld en hoe nieuwe leden kunnen toetreden in de lopende mandaatperiode.